زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
ایزو 16001

ایزو 16001

ISO 16001

 

BS EN 16001: 2009 سیستم مدیریت انرژی

 

هدف کلی از این استاندارد کمک به سازمان ها جهت ایجاد سیستم ها و فر آیند های مورد نیاز برای راندمان انرژی است . این استاندارد الزاماتی را برای سیستم مدیریت انرژی جهت قادر ساختن سازمان برای توسعه و اجرای خط مش و اهدافی که قوانین و اطلاعات مربوط به جنبه های انرژی در نظر بگیرد را مشخص می کند فوایدی که به دنبال استفاده از این استاندارد به دست
می آید عبارتند از:

 

- کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی
- افزایش کارآیی مصرف انرژی در فر آیند سازمان
- ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی
- ایجاد راهکارهای جدید برای استفاده بهینه از انرژی
- کنترل و استاندارد سازی در انرژی از لحاظ مصرف و تولید محصولاتی با مصرف انرژی.
- سازگاری با استاندارد ISO 14001

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد