زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
TQM مدیریت کیفیت جامع

TQM

 

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

 

تعریف اصلی مدیریت کیفیت جامع (TQM)، به رویکرد مدیریت دراز مدت و رسیدن به موفقیت از طریق رضایت مشتری است. در یک کلام TQM،  تاثیر تمام اعضای یک سازمان در بهبود فرایندهای، محصولات، خدمات، و فرهنگ که در آن کار شرکت کنند می باشد . اطلاعات و اجرای این روش از تعالیم رهبران با کیفیت به نام های  فیلیپ کرازبی B.، ادواردز دمینگ، آرماند فایگنباوم، Kaoru ایشیکاوا، و جوزف جوران. آمده است.

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد