زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
IWA2

کیفیت آموزشی  IWA2

هدف از تدوين استاندارد IWA2 کمک به مراکز آموزشي جهت برقراري ارتباط ميان مفاهيم مطرح شده در استانداردهاي سري ISO 9000 و فرايندهاي جاري در سازمان‌هاي آموزشي و طراحي و استقرار يک سيستم مديريت کيفيت اثربخش مي‌باشد. با استفاده از سيستم مديريت کيفيت مي‌توان کليه فرايندهايي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر خدمات آموزشي قابل ارائه تاثيرگذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمينان حاصل شود که خدمات ارائه شده نيازها و انتظارات آموزش‌گيرندگان و مراجع قانوني را برآورده مي‌نمايند.

 


دامنه کاربرد استاندارد
IWA2:

 

کليه سازمان‌هاي ارائه دهنده خدمات آموزشي در کليه سطوح شامل مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، مراکز آموزش عالي، دانشگاه‌ها، مراکز ارائه دهنده آموزش‌هاي از راه دور، مکاتبه‌اي و الکترونيکي مي‌توانند از اين استاندارد استفاده نمايند.


مزاياي پياده‌سازي ایزو مديريت کيفيت با رويکرد
IWA2:

  • تثبيت جايگاه سازمان آموزش‌دهنده در محيط اجتماعي- اقتصادي مربوط به حوزه فعاليت خود
  • حصول اطمينان از انطباق با الزامات قانوني و حرفه‌اي
  • ارتقاء تصوير سازمان در جامعه و افزايش اعتماد مشتريان
  • اثبات تعهد مديران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرايندها و خدمات خود و ارتقاء سطح علمي و فرهنگي جامعه
  • بهبود وضعيت اقتصادي از طريق کاهش هزينه‌هاي ناشي از کيفيت پايين

الزامات عمومی در سازمانهای آموزشی

 

بدلیل ویژگی اساسی این قسمت و این حقیقت که مبنایی برای باقی الزامات 9001 فراهم می کندخطوط راهنما به شرح زیر جمع بندی میشود:
1. سازمانهای آموزشی باید فرآیندهایی را تعریف و مدیریت نمایند که شامل طراحی، توسعه آموزش، فرآیندهای ارائه آموزش و نیز روشهای اجرایی برای عملیات و اندازه‌گیری نتایج آن باشد.
ب. شرایط پذیرش آموزش در زمان تحویل.
پ. بهبود مستمر فرآیندها و تدارک منابع.
سازمان آموزشی باید بصورت شفاف، سیستم مدیریت کیفیتی را که در هدف سازمانی خود مندرج کرده، تعریف نماید. برای مثال یک سازمان بزرگتر، واحدها، بخشها یا یک سازمان آموزشی را در شناسایی مدیریت ارشد خود، ماهیت سیستم ها و فرآیندهای مورد نیاز برای بهبود مستمر و رضایت مشتری، تعیین خدماتی که در شناسایی، جداسازی مشتریان و دیگر ذینفعان نقش اساسی داشته و باید تحویل گردند، یاری رساند.
یک سیستم مدیریت کیفیت آموزشی، باید بر حسب برنامه درسی متشکل از فرآیندهای یادگیری، ساختار سازمانی مسوولیتها، منابع و فرآیندهای تضمین کیفیت آموزش تنظیم گردد. این سیستم در برگیرنده فعالیتهای کارکنان سازمان آموزشی یا پیمانکاران مقتضی میباشد. کنترل آموزش ممکن است طی فرآیندهای ذیل صورت گیرد:
الف. تحلیل نیازهای آموزشی.
ب. طراحی آموزشی.
پ. توسعه آموزشی.
ت. ارائه آموزش.
ث. ارزشیابی آموزشی.
ج. توسعه سازمانی کمیته آموزشی.
چ. عملکرد کتابخانه‌ها، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها.

 

 

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد