زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
OHSAS 18001

استاندارد OHSAS 18001:2007

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  

 

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

 

 

 

این مجموعه استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS) به همراه OHSAS18002 ، خطوط راهنما رای استقرار OHSAS18001 ، در پاسخ به تقاضای مشتریان تدوین شده است تا یک استاندارد الزام آوربرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی باشد که بتوانند در مقایسه با یاسر استاندارد های مدیریتی بین امللی ، مورد ارزیابی و صدور گواهینامه قرار گیرند. استاندارد OHSAS18001 با سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001:2000 و مدیریت محیط زیست ISO14001 به صورت سازگار تدوین شده است تا یکپارچه سازی سیستم های مدیریت کیفیت برای سازمان هایی که تمایل به آن دارند ، را میسر نماید.

 

این استاندارد در هنگام لزوم، مورد بازنگری و ویرایش قرار خواهد گرفت. به خصوصی درزمانهایی که ویرایش جدیدی از ISO9001  و ISO14001 منتشر می شود، جهت اطمینان از تداوم سازگاری ذکر شده با این استاندارد ها، این بازنگری انجام میگیرد.پیش نویس این استاندارد ، در تطابق با قواعد ارائه شده در مصوبات بخش 2 از ISO/IEC تدوین شده است. ویرایش کنونی ، ویرایش اول (OHSAS18001:1999) که از نظر فنی مورد تجدید نظر قرار گرفته لغو می کند و جایگزین آن می شود.

 

تغییرات مهمی که در ایو ویرایش جدید نسبت به ویرایش قبلی به وجود آمده ، به شرح زیر است:

 

1-             در این ویرایش ، تاکید بیشتری بر "بهداشت" شده است.

 

2-                 درویرایش جدید بر خلاف ویرایش قبلی که OHSAS18001 به عنوان یک مشخصه یا مستند بوده است، خود را به عنوان یک استاندارد معرفی میکند. این مساله نشان دهنده این است که OHSAS18001 بطور فزاینده ای بعنوان مبنایی برای استانداردهای ملی سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی پذیرفته شده است.

 

3-             نمودار PDCA فقط در طول مجموعه فقط در بخش مقدمه آمده و از ابتدای هر بند اصلی حذف گردیده است.

 

4-             مراجع ذکر شده در بند 2 ، تنها به مدارک بین المللی محدود گردیده است.

 

5-             تعاریف جدیدی اضافه شده و تعاریف قبلی مورد بازنگری قرار گرفته اند.

 

6-             در انطباق با ISO14001:2004 بهبود قابل توجهی یافته و سازگاری بیشتری با ISO9001:2000 پیدا کرده است.

 

7-             کلمه Acceptable Risk   (ریسک قابل قبول) جایگزین کلمه Tolerable Risk (ریسک قابل قبول)  شده است.(3-1)

 

8-             کلمه Accident (حادثه) در درون کلمه Incident (رویداد) آورده شده است.(3-9)

 

9-             تعریف کلمه Hazard دیگر شامل خسارت به اموال و محیط کار نمی شود.(3-6)

 

در این ویرایش این دیدگاه وجود دارد که این خسارت بطور مستقیم به مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مربوط نمی شود، و در محدوده مدیریت مالی قرار دارد و باید ریسک خساراتی را که بر روی ایمنی و بهداشت شغلی موثر هستند ، از طریق فرآیند ارزیابی ریسک سازمان شناسایی شده و بوسیله استفاده از کنترل های مناسب ریسک، تحت کنترل قرار گیرند.

 

10-          بندهای فرعی 4-3-3 و 4-3-4 با ISO 14001:2004  سازگاری دارند.

 

11-         الزام جدیدی برای درک سلسله مراتب کنترل ها به عنوان قسمتی از برنامه ریزی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شده است.(4-3-1)

 

12-         مدیریت تغییر در ویرایش جدید به طور صریح مشخص شده است.(4-3-1 و 4-4-6)

 

13-         بند جدیدی تحت عنوان " ارزیابی انطباق" معرفی شده است.(4-5-2)

 

14-         الزامات جدیدی برای مشارکت و مشاوره معرفی شده اند. (4-4-3-2)

 

15-         الزامات جدیدی برای بررسی رویدادها معرفی شده اند. (4-5-3-1)

 

مندرجات این استاندارد مدعی در بر داشتن کلیه مباحث مورد نیاز یک قرارداد نمی باشد. کاربران، مسئول بکارگیری صحیح آن می باشند. انطباق با این استاندارد به عنوان استاندارد ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی باعث مصونیت از تعهدات قانونی نمی گردد

سازمان ها از هر نوع که باشند، به طور فزاینده ای علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح ایمنی و بهداشت شغلی  صحیح از طریق کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی خود، سازگار با خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی سازمان هستند. سازمان ها این کار را در قالب قوانینی که دائما سخت گیرانه تر رفتار میکنند، توسعه خط مشی های اقتصادی و دیگر اقداماتی که شیوه های پسندیده ایمنی و بهداشت شغلی را ترویج می نمایندو توجه روز افزونی که از سوی طرفهای ذینفع در مورد موصوعات ایمنی و بهداشت شغلی ابراز می گردد، انجام می دهند.

بسیاری از سازمان ها جهت ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی خود، "بازنگری" ها و یا "ممیزی " های ایمنی و بهداشت شغلی را انجام میدهند. با این همه ممکن است این "بازنگری" ها و "ممیزی" ها  آنقدر کافی نباشد که سازمان در مورد برآورده شدن الزامات قانونی و خط مشی خود ، چه در حال حاضر و چه در آینده ، اطمینان حاصل نماید. اثربخش بودن این فعالیت ها مستلزم این است که در چارچوب یک سیستم مدیریتی نظام مند که با سازمان یکپارچه شده است، انجام شوند.

استاندارد های OHSAS که مدیریت  ایمنی و بهداشت شغلی را پوشش می دهند، برای این منظور تهیه شده اند که عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اثربخش را برای سازمان ها فراهم آورند، تا با دیگر الزامات مدیریتی یکپارچه شوند و سازمان را در دستیابی به اهداف ایمنی و بهداشت شغلی و اهداف اقتصادی یاری نماید. این استاندارد ها و همچنین سایر استانداردهای بین المللی برای آن تهیه نشده اند که با استفاده از آنها موانع تجاری غیر تعرفه ای ایجاد شود و یا تعهدات قانونی یک سازمان افزایش یا تغییر یابد.

استاندارد OHSAS الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تعیین می کند تا این تواناای را به یک سازمان بدهد که با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی، به ایجاد و استقرار خط مشی و اهداف بپردازد.هدف آن است که این استاندارد ها در همه سازمانها با هر اندازه و نوع به کاربرده شود و با شرایط گوناگون جغرفیایی، فرهنگی و اجتماعی سازگار باشد. مبنای این نگرش در شکل1  نشان داده شده است. موفقیت این سیستم در یک سازمان به تعهد تمامی سطوح و بخشهای آن ، مخصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد.

این سیستم سازمان را قادر می سازد تا یک خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد نماید، اهداف و فرآیندها را برای دستیابی به تعهدات خط مشی مستقر نماید، اقدامات مورد نیاز را برای بهبود عملکرد انجام دهد و انطباق سیستم را با الزامات این استاندارد اثبات نماید.هدف کلی این استاندارد بین المللی حمایت و ترویج شیئه های مناسب ایمنی و بهداشت شغلی است، به نحوی که در تعادل با نیازهای اجتماعی-اقتصادی باشد. لازم به ذکر است که بسیاری از الزامات را می توان به طور همزمان مورد توجه قرار داد و یا در هر زمانی دوباره به آنها رجوع نمود.

ویرایش دوم استاندارد OHSAS که بر شفاف نمودن ویرایش نخست آن تاکید دارد و توجه به الزامات ISO9001, ISO 14001, ILO-OSH  و دیگر استاندارد ها و انتشارات در خصوص مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی، قابلیت سازگاری این استانداردها را برای کاربرد مفید تر استفاده کنندگان ارتقاء داده است.

بین این استانددارد که یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یک سازمان را تشزیح می کند و می تواند برای صدور گواهینامه/ ثبت و یا خود اظهاری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد و یک راهنما که مبنای گواهی کردن نمی باشد اما به منظور ارائه کم کلی به سازمان برای ایجاد، اجرا و بهبود یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در نظر گرفته شده است، تمایز مهمی وجود دارد. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مجموعه کاملی از موضوعات و از جمله مواردی که ماهیت استراتژیک و رقابتی دارند، در بر میگیرد. یک سازمان می تواند با اثبات استقرار موفقیت آمیز این استاندارد به طرف های ذینفع اطمینان دهد که یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مناسب برقرار است.

سازمان هایی که راهنمایی کامل تری در یک طیف وسیعی از موضوعات مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نیاز دارند، به OHSAS 18001 ارجاع داده می شوند.هر ارجاعی به دیگر استاندارد ها، دراین استاندارد فقط جهت اطلاع  است.

خط مشی محیط زیستی /  طرح ریزی / اجرا و عملیات / کنترل / بازنگری مدیریت = بهبود مستمر

مدل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای این استاندارد OHSAS

یادآوری: استانداردOHSAS بر روش برنامه ریزی، اجرا، کنترل و بازنگری استوار است که PDCA نامیده می شود.

PDCA را می توان به اختصار به صورت زیر تشریح نمود:

-        برنامه ریزی: ایجاد اهداف و فرآیندهای لازم به منظور حصول نتایج، مطابق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی سازمان.

-        اجرا : استقرار فرآیندها

-        کنترل : پایش و اندازه گیری فرآیندها با توجه به خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی، اهداف، الزامات قانونی و سایر الزامات و گزارش نتایج.

-        بازنگری : انجام اقدامات با هدف بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی.

بسیاری از سازمان ها، عملیات خود را با استفاده از سیستمی از فرآیندها و تعامل آنها مدیریت می نمایند که می توان آن را "رویکرد فرآیندی" نامید. ISO9001 استفاده از رویکرد فرآیندی را ترویج می نماید. از آنجایی که  روش PDCA درتمامی فرآیندها بکار برده می شود ، می توان دو روش را مشابه در نظر گرفت.

استاندارد OHSAS شامل الزاماتی است که بتوان آنها را مبتنی بر واقعیت مورد ممیزی قرار داد. با این وجود این استاندارد الزامات مطلقی برای عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی فراتر از آنچه که در خط مشی برای رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از بیماری ناشی از کار و برای بهبود مستمر تعهدا شده است، تعیین نمیکند. بنابراین، دو سازمان با عملیات مشابه ولی عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی متفاوت، هر دو می توانند با الزامات این استاندارد مطابقت داشته باشند.

این استاندارد الزامات مشخصی را برای سایر سیستم های مدیریت مانند کیفیت، محیط زیست، امنیت، مالی و غیره تعیین نم کیند، اما عناصر این استاندارد می توانند هم ردیف یا یکپارچه با سایر استانداردها بکار گرفته شوند. برای یک سازمان این امکان وجوددارد که به منظور ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با الزامات استاندارد OHSAS، سیستم های مدیریتی موجود خود را منطبق نماید. اما باید توجه داشت که کاربرد عناصر مختلف سیستم مدیریت، ممکن است به جهت مقاصد متفاوت و طرفهای ذینفع مختلف، با هم تفاوت داشته باشند.

حدود جزئیات و پیچیدگی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، گستره مستندسازی و منابع تخصیص داده شده به آن، به عواملی مانند دامنه کاربرد سیستم، اندازه یک سازمان و ماهیت فعالیت ها، محصولات و خدمات و فرهنگ سازمانی آن بستگی دارد. این مسئله ممکن است به صورت خاص درباره سازمان های کوچک و متوسط نیز صادق باشد.

 

 

 

در سطح بین‌المللی به عنوان یک روش ارزیابی و ممیزی سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی‌ پذیرفته شده است.

با اجرای چارچوب‌های این استاندارد سازمان‌ها قادر به حداقل رساندن خطر به نیروی کار، بازدید کنندگان و یا پیمانکاران خارجی‌ خواهد بود.

با دریافت استاندارد 18001 سازمان قادر به بررسی‌ مستمر و بهبود ایمنی و بهداشت شغلی‌ خواهد بود.

ایزو 18001 برای انواع سازمان‌هایی‌ که خواهان مدیریت موثر تر و کاهش خطرات در محیط کار هستند، مناسب است.

 

پیاده سازی و اجرای استاندارد 18001 موارد زیر را در پی‌ خواهد داشت :

  • برنامه ریزی و ارزیابی خطر
  • آموزش کارکنان و آگاهی‌ بخشی
  • ارتباطات سیستم‌های مدیریت ایمنی
  • پاسخ به موقعیت‌های اضطراری
  • نظارت و بهبود مستمر

 

با راه اندازی سیستم مدیریت ایمنی توسط یک مرجع شخص ثالث صدور گواهینامه ،سازمان مورد نظر تعهد خود را نسبت به ایمنی و بهداشت شغلی‌ کارکنان، مشتریان، و تامین کنندگان نشان خواهد داد .

 

OHSAS 18001 is an Occupation Health and Safety Assessment Series for health and safety management systems. It is intended to help an organizations to control occupational health and safety risks. It was devloped in response to widespread demand for a recognized standard against which to be certified and assessed.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه و چگونگی پیاده سازی و مشاوره و  اجرا و اخذ گواهینامه OHSAS 18001:2007 و اطلاع از مراحل اجرا و استعلام قیمت با کارشناسان تخصصی ما تماس بگیرید.

 

 

 دانلود فایل PDF متن اصلی استاندارد OHSAS18001

 

http://iso2015.ir/contactus

 

 

 

شماره های تماس: 22927725-021    ،   فکس: 22254294-021   ،  

 

 

 

ایمیل: info@iso2015.ir

 

 

 

استاندارد OHSAS 18001:2007 - OHSAS 18001:2007 - ایمنی و بهداشت شغلی - 18001 - استاندارد ایمنی - ایمنی شغلی - ohsas - ایزو 18001 - ایزو

 

 

 

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد